Pravidla pro publikování na portálu

Používání portálu je zdarma. Pro přístup k výukovým materiálům a funkcím portálu, jako je hlasování či vkládání diskusního příspěvku, je nutná registrace. Provedením registrace je vyplnění registračních údajů, vyslovení souhlasu s těmito Podmínkami a odesláním registrace v registračním okně serveru Experimentujme.cz

Poskytovatelem služeb na internetovém serveru Experimentujme.cz je společnost Středisko moderního vyučování s. r.o., IČ: 41032098, se sídlem Třída Spojenců 18, Opava, PSČ 746 01, (dále jen „Poskytovatel“).

„Uživatelem“ je fyzická či právnická osoba, která užívá služeb Poskytovatele nebo která se zaregistrovala na serveru Experimentujme.cz. Služby nabízené Poskytovatelem spočívají v ukládání informací poskytnutých Uživatelem ve smyslu § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a v některých dalších souvisejících službách. Informace poskytnuté Uživatelem a jím k tomu účelu zaslané na server Experimentujme.cz (dále jen „Nahrané soubory“) jsou Poskytovatelem uložena v jeho úložném prostoru, který je volně přístupný.

Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Uživatele.

Obsah souborů ukládaných Uživatelem na server Poskytovatele nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky. Je zakázáno ukládat soubory, které zejména:

  1. porušují autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová,
  2. propagují jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele,
  3. porušují zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušují nebo ohrožují obchodní tajemství třetí osoby.

Uživatel nesmí pozměňovat obsah serveru Experimentujme.cz ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných Uživatelích.

Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje, umožňující přistup na jeho uživatelský účet, 3. osobě. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

Uživatel nesmí v rámci serveru Experimentujme.cz vkládat nebo zasílat jakýmkoliv způsobem nevyžádaná obchodní sdělení („spam“).

Práva a povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel odpovídá (v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) za obsah informací nahraných Uživatelem na jeho server pouze tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti a okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání Uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání Uživatele a neprodleně neučinil všechny kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.

Poskytovatel může informovat formou reklamních sdělení Uživatele o svých službách, popř. o službách a produktech subjektů, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu, a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí.

Uveřejňování reklamy je vyhrazeno Poskytovateli. Uživatel nesmí vkládat na server Experimentujme.cz jakoukoliv placenou nebo neplacenou reklamu či reklamu třetích osob.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na smazání souborů nahraných Uživatelem.

Pokud Poskytovatel provozuje službu diskuzního fóra, vyhrazuje si právo na smazání příspěvku Uživatele.

Poskytovatel se zavazuje chránit veškeré údaje Uživatele, získané při registraci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele poskytnout informace o Uživateli, který na server Experimentujme.cz nahraje soubory s protiprávním obsahem, orgánům činným v trestním řízení v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád.

Poskytovatel není (v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost serveru Experimentujme.cz a rychlost připojení. Poskytovatel neprovádí zálohu dat vložených Uživatelem a není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou takových dat. Zálohu dat umístěných na serveru Experimentujme.cz si zajišťuje Uživatel svými vlastními prostředky.